Bijlagen

Sustainder

Bijlagen

Bijlage 1 - Organisatieprofiel

Rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie

De verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van de kerntaken ligt bij de managers van de afdelingen. Inherent aan de resultaten van de kerntaken zijn de managers verantwoordelijk voor de resultaten die ze daarmee in de regio realiseren op maatschappelijk, economisch en milieugebied. Binnen iedere afdeling is een coördinator aangewezen voor het verzamelen, consolideren en valideren van de relevante data voor de waarde die we in de regio realiseren. Het valideren van data gebeurt op basis van vergelijking met data van voorgaande jaren en toetsing aan de definities. De eindverantwoordelijkheid ligt ook hiervoor bij de directeur. De directeur legt hierover verantwoording af aan de RvC en de AvA. De RvC  houdt toezicht en staat de directie met raad terzijde.

Rol in de keten

De ketenverantwoordelijkheid van de NOM ligt vanuit haar strategische doelstellingen en kernactiviteiten voornamelijk in de regio. Onze activiteiten dragen direct bij aan economische en sociale ontwikkeling, en indirect aan milieuaspecten van duurzame ontwikkeling. De keten waar de NOM onderdeel van uitmaakt, loopt vanaf het MKB waar de NOM inkoopt, tot en met het MKB waarin de NOM investeert, aan adviseert en mee samenwerkt in acquisitie- en innovatieprojecten. De NOM koopt diensten en kantoorartikelen in. In die zin hebben we een beperkte impact op economische-, sociale- en milieuaspecten in de inkoopketen. Omdat de NOM binnen de inkoopketen geen actieve rol als ketenpartner speelt, wordt dit onderdeel van de keten als niet-materieel beschouwd en niet beschreven. De NOM is niet betrokken bij externe controle op ketenbeheer.

Afzetmarkt en vestiging

De werkzaamheden van de NOM zijn gericht op de versterking van de private sector van Noord-Nederland. Vanuit NOM FDI zijn er intensieve contacten met ondernemingen in onder andere de VS, Japan, en Noord-Europa. De publieke en private sector in Noord-Nederland worden als afzetmarkt aangemerkt. De NOM heeft haar hoofdkantoor in Groningen en een dependance in Leeuwarden.

Eigendomsstructuur

De organisatie is een naamloze vennootschap. De aandelen zijn  naar aanleiding van het in 2015 met de Provincies en het ministerie van Economische Zaken bereikte principeakkoord in 2016 gewijzigd.  De aandelen zijn hiermee voor 50% in het bezit van het ministerie van Economische Zaken en voor 50%  in het gelijke bezit van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

De vennootschap wordt aangestuurd door de directie en heeft een Raad van Commissarissen die toezicht houdt.

Operationele structuur

De NOM heeft vier 100% dochterondernemingen, te weten Venture Kapitaalfonds III B.V., B.V. Drentse Participatie Maatschappij en Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen B.V. die, evenals de NOM, voorzien in risicodragend kapitaal. De vierde dochteronderneming, Venture Kapitaalfonds Il B.V., is in 2014 omgezet in het InnovatieFonds Noord-Nederland B.V.

Het Venture Kapitaalfonds III B.V. is mede gefinancierd met Europese gelden en daarmee gebonden aan Europese regelgeving. De investeringen van B.V. Drentse Participatie Maatschappij en Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen B.V. zijn provinciegebonden. De N.V. NOM is de enige aandeelhouder van het InnovatieFonds Noord-Nederland. De volledige beslissingsbevoegdheid rondom het benoemen van de directie e.d. ligt echter bij de financiers van het InnovatieFonds Noord-Nederland (aandeelhouders N.V. NOM). De financiële cijfers van het InnovatieFonds Noord-Nederland worden niet geconsolideerd in de financiële cijfers van de N.V. NOM. De dochterondernemingen hebben geen personeel in dienst.

Bijlage 2 - Profielschets van de leden van de Raad van Commissarissen

Samenstelling Raad van Commissarissen

Vastgesteld op 30 juni 2016

In de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt aansluiting gezocht bij het publiek-private werkterrein van de NOM. De leden dienen te bezitten over specifieke ervaring, kennis en competenties zodat zij de kwaliteit van de directie in alle opzichten kunnen beoordelen. De Raad werkt als team waarbij alle leden zich laten leiden door de belangen van de onderneming. Ook dient de Raad te bestaan uit personen met waardering voor disciplines anders dan hun eigen.

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de zetels tussen mannen en vrouwen in de Raad (minimaal 30% van de zetels bezet door mannen en minimaal 30% bezet door vrouwen). Voor de samenstelling is een profielschets opgesteld, welke tijdens de AvA in juni 2015 herzien is. Leden van de Raad worden benoemd op basis van de hierin uiteengezette criteria. De samenstelling van de Raad wordt in eerste instantie bepaald op basis van benodigde expertise en ervaring. De volgende profielen en bijbehorende competenties, kennis en ervaring zijn geformuleerd:

Profiel President-Commissaris (voorzitter)
De President-Commissaris is verantwoordelijk voor het collegiaal functioneren van de RvC. Hij vervult een proactieve rol in zijn adviserende en ondersteunde taak richting de Directie en geeft leiding aan de vergaderingen van de RvC en de AvA. Tevens vervult hij –indien gewenst– een intermediaire rol tussen de NOM en haar aandeelhouders en subsidiënten/participanten. Hij initieert de jaarlijkse evaluatie van de RvC en de Directie. De president-commissaris is een vooraanstaand (ex)ondernemer die met charisma en vanuit natuurlijk gezag partijen en publieke belangen weet te verbinden. Hij beschikt over een algemeen management en bedrijfsmatig profiel met nadruk op financieel-economische disciplines. In zijn ervaringsprofiel komen meerdere velden samen: ondernemerschap, (internationale) ervaring met economische ontwikkelingen, ervaring met bedrijfsfinanciering, innovatie, marketing, commercie, maar ook bekendheid met gemeenten en provincie en publiek-private samenwerkingen.

Profiel Innovatie & Business Development
Dit profiel vraagt van de kandidaat kennis van regionale, nationale en internationale economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (cross-sectorale) innovaties in het bedrijfsleven, clustervorming en valorisatie van kennis en onderzoeksresultaten (van kennis naar kunde naar kassa).

Profiel Bedrijfsfinancieringen & Venture Capital
Dit profiel vraagt van de kandidaat kennis en ervaring op het gebied van financiën in het algemeen en van bedrijfsfinancieringen en het functioneren van de private kapitaalmarkt (w.o. venture capital, fondsen) in het bijzonder.

Profiel Openbaar bestuur
Dit profiel vraagt van de kandidaat kennis en ervaring op het gebied van openbaar bestuur in het bijzonder op het gebied van regionale en nationale overheden. Bij voorkeur is de betreffende kandidaat actief geweest in het openbaar bestuur d.m.v. een vertegenwoordigende functie.

Samenvattend dient de raad, gespreid over zijn leden, te beschikken over kennis, vaardigheden en (internationale) ervaring betreffende:

 • het functioneren van de private kapitaalmarkt (w.o. venture capital, fondsen) en van (complexe) financiële processen in het algemeen;
 • regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (cross-sectorale) innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van business kansen, alsmede van marketing & acquisitie (inclusief van buitenlandse ondernemingen);
 • alle aspecten van moderne bedrijfsvoering van not-for-profit-organisaties op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven (w.o. strategievorming, leidinggeven, business control, ICT, HRM, medezeggenschap);
 • en goed bekend te zijn met: het functioneren van regionale, rijks- en Europese overheidsorganisaties, alsmede van onderwijs- en kennisinstellingen.

Daarnaast is belangrijk dat Commissarissen over een relevant netwerk beschikken en vertrouwd zijn met de kerntaken van NOM N.V. en het bedrijfsleven in Noord-Nederland. Tevens is van belang dat de Commissarissen beschikken over inzicht in de positie van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde juridische aangelegenheden.

Leden Raad van Commissarissen

Hieronder een weergave van de afgetreden en toegetreden leden van de RvC en de IC. Met de nieuwe benoemingen en herbenoemingen is ingestemd op de AvA van 30 juni 2016.

(Her)benoemd:

 • De heer R. Rabbinge is aftredend en opnieuw benoemd als voorzitter.
 • Mevrouw A.M.C. Kuks is als nieuw lid van de Raad van Commissarissen benoemd.

Afgetreden :

 • De heer J.E. de Vries is afgetreden en conform de statuten niet herbenoembaar.
 • De heer J. Kruse is afgetreden.

De volgende leden zijn toegetreden tot de IC:

 • De heer J. Kruse is benoemd als voorzitter voor 4 jaar.
 • De heer J.E. de Vries is benoemd als lid voor 2 jaar.
 • Mevrouw Y.K. Poelman is benoemd als voor lid 4 jaar.

De heer Rabbinge en de heer Kruse namen in 2016 zitting in de remuneratiecommissie. In december 2016 is besloten het voorzitterschap van de remuneratiecommissie over te dragen aan mevrouw Kuks, daar de heer Kruse op 30 juni 2016 is afgetreden als lid van de RvC. Dit zal in de loop van 2017 geeffectueerd worden.

Hieronder zijn de individuele profielschetsen weergegeven.

Leden van de Raad van Commissarissen

Prof. dr. ir. R. Rabbinge (1946)

 • Voorzitter RvC en lid benoemings- en remuneratiecommissie.
 • Benoemd tot lid in 2011 op aanbeveling van de provincie Drenthe, benoemd tot Voorzitter van de RvC in 2016. Einde termijn: 2020
 • Overige (bestuurs)functies: Emeritus hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid en adviseur RvB WUR, Adviseur Samenwerkende Noord-Nederlandse provincies voor Agribusiness, Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Lid van RvA Planbureau voor de Leefomgeving, Voorzitter Bestuur Carbohydrate Competence Center, directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Lid van CvT Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Lid van Bestuur SER Noord-Nederland, President Virtual Fertilizer Research Centre, Voorzitter International Advisory Board Chinese Academy of Agricultural Sciences, Erelid Board Bibliotheca Alexandria Egypte.

Dhr. B.P. Woldring (1985)

 • Lid RvC: Primair verantwoordelijk voor de profielen Innovatie & Business Development, en Bedrijfsfinancieringen & Venture Capital
 • Benoemd in 2015. Einde eerste termijn: 2019
 • Overige (bestuurs)functies: CEO en oprichter van Bencom BV, CEO en oprichter BENERGY BV; CEO en oprichter LOOKING FOR BOOKING BV, CEO en oprichter BENSURE BV, bestuurslid Stichting Koningsspelen, commissielid Topteam ICT Innovatie Ministerie van EZ, lid van Advies ECP

Mr. S.E. Korthuis (1959)

 • Lid RvC: Primair verantwoordelijk voor vraagstukken rondom openbaar bestuur
 • Benoemd in 2015. Einde eerste termijn 2019
 • Overige (bestuurs)functies: DGA Korthuis Consultancy BV; vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Aveleijn, tevens voorzitter renumeratiecommissie en lid vastgoedcommissie; lid Raad van Commissarissen NV ROVA Holding, tevens lid auditcommissie (tot en met april 2016) en lid renumeratiecommissie (voorzitter vanaf november 2016).

Mw. A.M.C. Kuks (1964)

 • Lid RvC: Primair verantwoordelijk voor HR vraagstukken
 • Benoemd in 2016. Einde eerste termijn 2020
 • Overige (bestuurs)functies: Human Resources Director EMEA Yusen Logistics per 1 januari 2016, Lid van de commissie van Toezicht op het beheer door de Nationale Politie sinds april 2014 tot heden

Alle Commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit.

Bijlage 3 - Leden van de Investeringscommissie

Drs. J. Kruse (1955)

 • Voorzitter investeringscommissie
 • Voorzitter Benoemings- en Remuneratiecommisse;
 • Benoemd in 2015. Einde eerste termijn: 2019
 • Overige (bestuurs)functies: Global M&A Mexichem SAB de CV, Corporate Director Strategy / M&A Wavin BV te Zwolle, Voorzitter RvC Stork Plastics Machinery BV (t/m april 2016).

Dhr. J.E. de Vries (1956)

 • Lid investeringscommissie
 • Benoemd 2016. Einde termijn 2018
 • Overige (bestuurs)functies: Directeur Investeringsmaatschappij Schansborg B.V, Lid van Commissarissen Koninklijke Oosterhof Holman Beheer B.V., Lid van Commissarissen en Lid van de strategische commissie TBI Holdings

Drs. Y.K. Poelman (1966)

 • Lid investeringscommissie
 • Benoemd 2016. Einde eerste termijn 2020
 • Overige (bestuurs)functies: CEO van het Bionica Innovatie en Expertisecentrum (handelsnaam van Human Affairs & Innovation)

Alle IC leden hebben de Nederlandse nationaliteit.

Bijlage 4 - Profielschets van de directie

Drs. S. Jansen (1957)

Functie: Algemeen Directeur (per 1 maart 2007). Herbenoeming per 1 maart 2015; is verantwoordelijk voor het algemeen management van de organisatie. 
Bestuursfuncties: Voorzitter Stichting Stadsschouwburg de Harmonie, Voorzitter RVT LIMIS, Voorzitter RVT Zienn.

Mr. G. Buiter (1962)

Functie: Plaatsvervangend directeur en Manager Financieringen (per 1 september 2009); geeft leiding aan de afdeling Finance. Bij afwezigheid van de directeur zijn de verantwoordelijkheden/ bevoegdheden gedelegeerd.
Bestuursfuncties: Lid Raad van Toezicht Stichting BMD Advies Noord-Nederland Leek, voorzitter Stichting Assagioli Haren, voorzitter Stichting Vrienden van het Behouden Huys.

Beide directieleden hebben de Nederlandse nationaliteit. 

Bijlage 5 - Participaties en leningen

Het aantal persoonlijke leningen per 31 december 2016 bedraagt: 1. Dit betreft een lening uit het Pre Seed Capital Fonds.

Participaties en leningentabel

 • Participaties NOM
 • Pre Seed Capital
 • Participaties Venture Kapitaal Fonds III B.V.
 • Participaties Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen B.V.
 • Participaties B.V. Drentse Participatie Maatschappij
Sinds # Naam en vestigingsplaats Aard van het bedrijf % Aantal werknemers Meer info
<p><strong>&Talent B.V.</strong>, Groningen<br />
Achtergestelde lening</p>
2009
1

&Talent B.V.,
Groningen
Achtergestelde lening

Het aanbieden van producten en diensten voor talentontwikkeling
www.entalent.nl

7
2015
2

Agrilinq Holding B.V.,
Leeuwarden
Aandelen

Online marktplaats voor melkveehouders, handelaren en slachterijen
www.cowlinq.com

25,0% 5
<p><strong>Alu-Bouw Fryslân B.V.</strong>, Franeker<br />
Achtergestelde lening</p>
2007
3

Alu-Bouw Holding B.V.,
Franeker
Achtergestelde lening

Productie en verkoop van aluminiumdelen voor grote luxe pleziervaartuigen
www.alubouwfryslan.nl

14
<p><strong>Anome B.V.</strong>, Haren<br />
Aandelen</p>
2009
4

Anome B.V.,
Noordlaren
Aandelen

Het valoriseren van het octrooi dat gebruikt wordt bij elementen voor bijvoorbeeld dijkaanleg en -verzwaring
www.anome.nl

6,0% 1
<p><strong>Anome Projects B.V.</strong>, Haren<br />
Aandelen<br />
Achtergestelde lening</p>
2009
5

Anome Projects B.V.,
Noordlaren
Aandelen
Achtergestelde lening

Het uitvoeren van innovatieprojecten, waaronder GC (Ground Consolidator) projecten
www.anomeprojects.nl

6,0% 1
2016
6

Aquacolor Sensors B.V., 
Oudehorne
Achtergestelde lening
 

Ontwikkelen en produceren van sensors ten behoeve van het meten van waterkwaliteit
www.aquacolorsensors.nl

2
<p><strong>AS Pol B.V.</strong>, Bruntinge<br />
Achtergestelde lening</p>
2008
7

AS Pol B.V.,
Bruntinge
Achtergestelde lening

Ontwikkeling, productie en verkoop van een portaalrotatie systeem
www.polbv.nl

1
<p><strong>AttachingIT Holding B.V.</strong>, Groningen<br />
Achtergestelde lening</p>
2014
8

AttachingIT Holding B.V.,
Groningen
Achtergestelde lening

Ontwikkelen en verkopen van systemen en diensten op het gebied van beveiligd versturen van grote hoeveelheden data
www.attachingit.com

5
2016
9

Automotive.Digital B.V.,
Roden
Achtergestelde lening 

Online platform voor bemiddeling van verkoop van auto's
www.callmimmy.com

3
2008
10

Baron-de Boer Beheer B.V.,
Marum
Aandelen
Achtergestelde lening

Teelt en verkoop van champignons
www.baronchampignons.nl

35,0% 1
2016
11

Betonfabriek Vrijenban Zuidbroek B.V.,
Zuidbroek
Achtergestelde lening

Exploitatie van een betonfabriek
www.betonfabriekvrijenban.nl

17
2016
12

Bioclear earth B.V.,
Groningen
Achtergestelde lening

Adviesbureau op het gebied van
milieu en duurzame biotechno-
logie dat technologisch advies
combineert met implementatie
www.bioclearearth.nl

32
2006
13

BioMethanol Chemie Holding B.V.,
Farmsum
Aandelen
Achtergestelde lening

www.biomcn.eu 

24,9% 72
2016
14

Biolease Nederland B.V.,
Leeuwarden
Aandelen

Het aanbieden van operationeel leases van opwaarderingsinstallaties voor de productie van groengas uit biogas bij co-vergistingsinstallaties
www.bioleasenederland.nl

30% 1
2013
15

Bosma Transport & Opslag B.V.,
Heerenveen
Achtergestelde lening

Specialist op het gebied van
transport, op- en overslag van
gevaarlijke stoffen
www.bosma-logistiek.nl

23
2016
16

Bouw7 B.V.,
Dokkum
Achtergestelde lening

Ontwikkelen en exploiteren van software voor de bouwsector
www.bouw7.nl

10
2015
17

Carduso Capital B.V.,
Groningen
Aandelen

Fonds dat zich richt op technologiebedrijven die gebaseerd zijn op kennis aanwezig of afkomstig uit het wetenschapscluster in en rondom UMCG en RUG
www.cardusocapital.com

16% 3
2010
18

Catawiki B.V.,
Assen
Aandelen

 

Online veilingplatform voor
unieke objecten.
www.catawiki.com 

11,2% 497
2009
19

Conoship International B.V.,
Groningen
Aandelen

Ingenieursbureau voor scheeps-
ontwerpen en -aanpassingen.
Broker voor reders en werven
www.conoship.com 

1,0% 24
2014
20

Corvus Holland B.V.,
Emmen
Achtergestelde lening

 

Ontwikkeling en verkoop van high tech systemen aan de internationale geld- en verpakkingsindustrie
www.pro-vision-engineering.nl

 

6
2010
21

DairyTuner B.V.,
Weerselo
Achtergestelde lening

Het leveren van meetsystemen
t.b.v. het meten en verwerken
van data van aan- en afvoer van
voer en andere stromen in de
dierhouderij
www.dairytuner.com

3
2004
22

Data B. Mailservice Holding B.V.,
Leek
Aandelen

Printen en verzenden of digitaal versturen van mailingen i.c.m.
dienstverlening op het gebied
van digitale databewerking, beheer en transacties
www.datab.nl

31,0% 53
2015
23

Databank Kennis = Markt B.V.,
Meppel
Achtergestelde lening

Het adviseren, ontwerpen, realiseren en onderhouden van infrastructurele bouwwerken (bruggen, viaducten, tunnels en sluizen)
www.vanspijkerinfrabouw.nl

64
2015
24

Detact Diagnostics B.V.,
Delfzijl
Achtergestelde lening
 

Het verstrekken van adviezen, met name op het gebied van diagnostische, analytische en therapeutische onderzoeken in de (geprotocolleerde) geneeskunde
www.detactdiagnostics.com

6
2004
25

Dewulf Netherlands B.V.,
Winsum (FR)
Achtergestelde lening

Het ontwikkelen, produceren en
verkopen van machines gericht
op het planten, het transport en
het inschuren van aardappels
www.miedema.com

113
2013
26

Donker Holding B.V.,
Sneek
Achtergestelde lening

Landelijk opererend
hoveniersbedrijf
www.donkergroen.nl

474
2009
27

Dutch Theatre Systems & Services B.V.,
Groningen
Aandelen
Achtergestelde lening

Het ontwikkelen, leveren,
installeren, inspecteren en
onderhouden van machines,
constructies en besturings-
systemen voor podia en
theatertoepassingen
www.dts-2.com 

45,0% 20
2016
28

EcoloRO Holding B.V.,
Leeuwarden
Achtergestelde lening

Afvalwaterzuivering van de textielindustrie
www.ecoloro.nl 

9
2016
29

Eeqo B.V.,
Assen
Achtergestelde lening

Ontwikkeling, productie en verkoop van biologische/duurzame schoonmaakmiddelen
www.eeqo.eu

3
2011
30

Embrace SBS B.V.,
Groningen
Achtergestelde lening

Ontwikkelen en leveren van
Social Business Software en het
begeleiden van bedrijven die
m.b.v. deze software de transitie
willen maken naar een eigen-
tijdse vorm van samenwerking
www.embracesbs.com

46
2010
31

Energy Developments Holding B.V.,
Groningen
Achtergestelde lening

EnerGQ is een systeem dat in
staat is om, op basis van realtime
analyse, het energieverbruik in
de bedrijfsvoering te signaleren
en te communiceren
www.energq.com

4
2015
32

Flexhydro Winschoten B.V.,
Winschoten
Achtergestelde lening

Ontwerpen, fabriceren, verkopen en reviseren van hydraulische cilinders
www.flexhydro.com

21
2014
33

Frisian Motors B.V.,
Bakkeveen
Achtergestelde lening

Ontwikkeling en assemblage
van elektrisch aangedreven voertuigen
www.frisianmotors.nl

7
2010
34

G.H. Welles Holding B.V.,
Appelscha
Achtergestelde lening

De productie en verkoop van
hout en houtproducten
www.welleshout.nl

1
2011
35

Geo Plus Holding B.V.,
Scheemda
Aandelen

Verhuur van hydrografie en
surveyschepen en aanvullende diensten
(zeebodemonderzoek)
www.geoplus.nl

35% 14
2005
36

Global Environmental Solutions B.V.,
Joure
Aandelen
Achtergestelde lening

Ingenieursbureau en projectrealisatie van biogas-, water- en luchtreinigingssystemen
www.dirkse-milieutechniek.com

 

35% 50
2002
37

GVZ Europark Coevorden-Emlichheim GmbH,
Coevorden
Aandelen

Ontwikkeling en exploitatie
van het grensoverschrijdend
bedrijventerrein Europark
Coevorden-Emlichheim
www.gvz-europark.eu

 

41,3% 1
2010
38

Hanggo B.V.,
Tynaarlo
Achtergestelde lening

Productontwikkeling, productie en vermarkting van een innovatief ophangsysteem
www.hanggo.eu

1
2015
39

Heeren-3 Beheer B.V.,
Leeuwarden
Achtergestelde lening

Het ontwikkelen en verkopen van projectmanagementsoftware
www.process2view.nl

2013
40

Hoitsema Beheer B.V.,
Groningen
Aandelen
Achtergestelde lening

Etikettendrukkerij
www.hoitsema.nl

 

 

49,0% 82
2016
41

Horus Holding B.V.,
Bedum
Aandelen

Platform voor vastleggen en analyseren van data
www.horus.nu

15% 19
2016
42

Jellow B.V.,
Groningen
Achtergestelde lening

Ontwikkeling en exploitatie van een online platform gericht op bemiddeling tussen freelance professionals en bedrijven
www.jellow.nl

11
2013
43

Kampen Mechanical Group B.V.,
Hoogezand
Aandelen
Achtergestelde lening

Technische dienstverlener op het gebied van
leidingssystemen en alle toebehoren rondom
leidingssystemen zoals pompen en andere installaties
www.kampencare.com

 

45,0% 81
2007
44

Kalooga B.V.,
Groningen
Aandelen
Achtergestelde lening

Technologieleverancier voor het ontsluiten van databases met afbeeldingen voor nieuws websites
www.kalooga.nl  

35,2% 5
2015
45

Kastiel Groep B.V.,
Drachten
Achtergestelde lening

Ontwikkeling, assemblage en verkoop van lockers, sloten, garderobesystemen en uitgiftesystemen
www.sonesto.nl

18
2004
46

Kiadis Pharma N.V.,
Groningen
Aandelen

Kiadis Pharma is een biofarmaceutisch bedrijf in de klinische ontwikkelingsfase dat zich toelegt op onderzoek, ontwikkeling en toekomstige commercialisering van cellulaire immunotherapie producten voor de behandeling van bloedkankers en erfelijke bloedziektes.
 

3,0% 38
2015
47

Level Up Assist B.V.,
Leek
Achtergestelde lening

Ontwikkeling, productie en verkoop van innovatieve zorgproducten
www.active4care.com

5
2012
48

Longbloom B.V.,
Zuidlaren
Achtergestelde lening

Ontwikkeling en productie
van boeketten van
gestabiliseerde bloemen
www.longbloom.com

1
2016
49

M4Four International B.V.,
Kolham
Aandelen
Achtergestelde lening

Productie, verkoop en distributie van digitaal geprinte kunststof vloeren
www.m4four.nl

25,0% 8
2016
50

Mastiline B.V.,
Heerenveen
Aandelen

Ontwikkelen van een meetinstrument om vroegtijdig mastitis bij koeien te kunnen ontdekken
www.mastiline.nl

17,5% 5
2007
51

Mucosis B.V.,
Groningen
Aandelen
Achtergestelde lening

Ontwikkeling van innovatieve vaccins
die mucosaal (via de neus of de
mond) toegediend kunnen worden
www.mucosis.com

17,0% 13
2012
52

MXR Podoblock B.V.,
Midlaren
Achtergestelde lening

Ontwikkeling, productie en
verkoop van vernieuwde en
geavanceerde röntgen-
accessoires voor paardendieren-
artsen
www.mxr.nl

4
1994
53

Nedmag Industries Mining and Manufacturing Holding B.V.,
Veendam
Aandelen

Productie van dead burned magnesia en andere producten op basis van magnesiumhoudend zout
www.nedmag.nl

50,0% 153
2007
54

No Noises Holding B.V.,
Sneek
Aandelen
Achtergestelde lening

Producent van akoestische
materialen
www.cellisolatie.nl

20,0% 1
2014
55

Noordlease Holding B.V.,
Groningen
Aandelen

Autolease, zakelijk en particulier
www.noordlease.nl

25,1% 50
2015
56

Organ Assist B.V.,
Groningen
Aandelen

Verkoop van apparaten waarmee organen over een langere periode van tijd behouden blijven en waardoor de slaagkans van een transplantatieprocedure wordt verhoogd
www.organ-assist.nl

10,0% 13
2008
57

Orteq Ltd.,
Londen
Aandelen

 

 

Ontwikkeling, productie en
vermarkting van bioafbreekbaar
meniscusmateriaal, dat zowel
stevig als poreus is
www.orteq.com

0,2% 6
2014
58

PendraCare Holding B.V.,
Leek
Achtergestelde lening

Ontwikkelen, produceren en
verkopen van hoog kwalita-
tieve diagnostische- en guiding
katheters en specialistische
katheters met meetsystemen
www.pendracare.com

71
2011
59

Pipe Proteq B.V.,
Emmen
Achtergestelde lening

Ontwikkeling en productie van
Threadprotector, waarmee de
schroefdraad van boorpijpen
wordt beschermd. Met de Thread-
protector kan het bevestigen en
ontkoppelen sneller, milieu-
vriendelijker en veiliger gebeuren
www.pipeproteq.nl

2
2011
60

Polyganics Holding B.V.,
Groningen
Aandelen

Ontwikkeling van medische producten op basis van eigen polymeer patent positie
www.polyganics.nl

19,7% 41
2016
61

Popken Metaal Holding B.V.,
Assen
Aandelen

Exploitatie van een metaalwarenfabriek, gespecialiseerd in ontwikkelen en leveren van metalen profielen
www.popken.nl

49% 10
1976
62

Prins Holding N.V.,
Dokkum
Aandelen
Achtergestelde lening

Beheermaatschappij

79,2% 1
2008
63

Professionele Distributiegroep B.V.,
Leeuwarden
Achtergestelde lening

Het ontwikkelen en leveren van
computersoftware
www.prodist.nl

25
2014
64

ProStair Holding B.V.,
Heerenveen 
Aandelen 
Achtergestelde lening

 

 

Productie, verkoop en montage van trappen
www.devriestrappen.nl

 

 

40,0% 86
2015
65

Sievecorp Europe B.V.,
Leek
Achtergestelde lening

Filtratietechnologie, waarmee bacteriën en sporen van bacteriën uit vloeistoffen kunnen worden gefilterd
www.sievecorp.com 

20
2015
66

Simplicate Holding B.V.,
Groningen
Aandelen

Online bedrijfssoftware waarmee de kernprocessen binnen een organisatie kunnen worden beheerd
www.simplicate.nl

25,0% 15
2002
67

Smit Sappemeer Beheer B.V.,
Sappemeer
Aandelen
Achtergestelde lening

Het kweken, veredelen en ver-
handelen van sierteelt-
producten
www.smitkwekerijen.nl

34,4% 165
2006
68

Solenne B.V.,
Groningen
Aandelen

Een chemie-gebaseerd bedrijf, dat zich richt op de ontwikkeling, productie en verkoop van een familie moleculen die hun toepassing vinden als semi-conductor in plastic zonnecellen en andere plastic elektronica toepassingen en als antioxidant in huidverzorgingsproducten
www.solennebv.com

16,1% 6
2014
69

StoreContrl International B.V.,
Assen
Achtergestelde lening

Ontwikkeling en vermarkten van
geïntegreerde kassasystemen
www.storecontrl.nl

4
1995
70

Strating Beheer B.V.,
Oude Pekela
Achtergestelde lening

Producent van gebakken streng-
perssteen in diverse maten en
kleurnuanceringen
www.strating.nl

17
2007
71

TCN SIG Telehousing B.V.,
Groningen
Achtergestelde lening

Datacenters Eemshaven en Groningen
www.tcndatahotels.com

8
2016
72

Verkooppartner B.V.,
Assen
Achtergestelde lening

Bieden van verkoopondersteuning en opleiden van medewerkers
www.verkooppartner.nl
 

3
2015
73

VIA Drupsteen Holding B.V.,
Sneek
Achtergestelde lening

Omgevingsvisualisatie
www.theimagineers.com

 

23
2014
74

Vita Square B.V.,
Wolvega
Achtergestelde lening

Exploitatie van een kleinschalige drooginstallatie voor de productie van poeders voor de voedingsmiddelenindustrie
www.vitasquare.eu

9
2010
75

Vleems Holding B.V.,
Emmen
Achtergestelde lening

Exploitatie van een bakkerij en de productie en handel van gemaksvoedingsproducten
www.vleemsfood.nl

72
2016
76

Vripack Beheer B.V.,
Sneek
Achtergestelde lening

 

Architectenstudio in de jacht- en deels scheepsbouw
www.vripack.com

68
2015
77

Web-IQ B.V.,
Groningen
Aandelen
Achtergestelde lening

IT bedrijf dat in opdracht speciale zoekopdrachten op het internet uitvoert. Het betreft hier opdrachten waarbij de vastlegging en de informatiefiltering zoals zoekmachines als Google dat doet, niet gewenst zijn.
www.web-iq.eu

36,4% 9
2016
78

Werktrend B.V.,
Stedum
Achtergestelde lening

Startersportaal voor werkzoekende
www.dit-werkt.nl

5
2005
79

Wireless Value Beheer B.V.,
Emmen
Aandelen

 

Het ontwikkelen en produceren
van draadloze sensorsystemen
in RF netwerken met centrale
data bewerking en ontsluiting
op afstand
www.wirelessvalue.nl

 

13% 9
2012
80

WS Kalsbeek Holding B.V.,
Tynaarlo
Aandelen
Achtergestelde lening

 

Dienstverlener op het gebied van water en lucht, onder te verdelen in drie kernactiviteiten: Waterbehandeling, Legionella en VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu).
www.kalsbeek.net

 

49,1% 50
2015
81

Zonderland Holding B.V.,
Joure
Achtergestelde lening

Ontwikkeling, productie, verkoop en handel van landbouwwerktuigen

15

Bijlage 6 - Milieu-impact

Milieu

De NOM draagt op positieve manier bij aan verschillende milieu-gerelateerde aspecten via de ontwikkeling van innovatieprojecten. Dit wordt gemeten met de indicator innovatie-impuls. Het doel voor 2016 was een innovatie-impuls van € 20 miljoen, wat ruimschoots behaald is. De innovatieprojecten waarin de NOM deelneemt worden beschreven in NOM Business Development.

De interne milieu-impact van de NOM als dienstverlener is beperkt. Toch zien stakeholders onze CO2 uitstoot en het verbruik van materialen als materiële thema’s waarover wij willen rapporteren. Daarom meten wij een aantal aspecten, maar hebben wij nog geen doelen gesteld met betrekking tot interne milieuaspecten.

Voor intern verbruik zijn de volgende indicatoren vastgesteld:

Indicatoren Eenheid 2014 2015 2016
Gebruikte materialen        
Drukwerk aantal pagina's 208.100 234.000 295.764
Papierverbruik aantal zwart-wit kopieën 154.402 129.063 113.172
  aantal kleur kopieën 131.461 119.255 133.444
Tonerverbruik gram zwart 4.329 3.095 2.369
  gram kleur 3.470 2.472 2.897
Energieverbruik        
Elektriciteit* kWh 182.989 25.477 29.976
Gasverbruik** m3 27.219 11.446 10.100
Energieverbruik per FTE GJ/fte 41,31 11,38 10,72
Milieugevolgen transport        
Gereden door wagenpark km 575.653 357.211 0
Zakelijke ritten eigen vervoer*** km 92.348 175.831 513.472
CO2 uitstoot (in CO2 kg)        
Scope 1: Gasverbruik   48.674 20.465 18.061
Scope 2: Elektriciteit   89.707 12.489 14.695
Scope 3: Wagenpark en zakelijk eigen vervoer   120.487 115.555 112.964
Totaal CO2   258.868 148.509 145.720

Tabel 29: Intern verbruik

Figuur 17: CO2 emissie naar scope

Toelichting op de milieu-data

De hoeveelheid drukwerk lag in 2016 hoger dan in voorgaande jaren. Dit komt door het toegenomen aantal abonnees op de NOMmer, ons kwartaalmagazine. In 2016 wordt meer gestuurd op digitale abonnees.

*Het energiecontract loopt sinds 2013 via de verhuurder van het bedrijfspand waarin de NOM gevestigd is. De huidige leverancier, MAIN Energie, levert groene stroom. In 2015 is er een slimme meter in het pand geïnstalleerd waarmee wij het verbruik van de NOM kunnen uitlezen in plaats van het hele pand. Dit is terug te zien in de elektriciteitsverbruik gegevens. Ook van invloed hierop is de zuinigere LED verlichting die we eind 2014 in door de NOM gehuurde ruimtes hebben laten installeren.

**Sinds 2015 is het gasverbruik anders gerapporteerd dan in de jaren daaraan voorafgaand. Voorheen werd het volledige gasverbruik van het bedrijfspand opgegeven. Daar de NOM 47% van het pand gebruik maakt, is over 2016 47% van het totaal verbruik van 24.414 m3 gerapporteerd. De data van voorgaande jaren hebben betrekking op het gehele pand.

***Voor het zakelijk vervoer is in 2015 een nieuwe mobiliteitsregeling geëffectueerd als vervanging van de leaseregeling die is afgebouwd. Per 2016 hebben we geen wagenpark meer. Om deze reden zijn we vanaf 2014 begonnen alle zakelijke ritten met eigen vervoer te registreren en te rapporteren. Omdat deze post (zakelijke ritten met eigen vervoer) alle transport vervangt, is deze post gestegen ten opzichte van vorig jaar. De verwachting is dat deze regeling ook zal leiden tot het maken van bewustere vervoerkeuzes. Het totaal aantal gereden zakelijke kilometers in 2016 met eigen vervoer is 19.570 km lager dan het totaal aan zakelijke kilometers gereden met leaseauto’s en met eigen vervoer in 2015 (533.042 km)