GRI Index

General Disclosures

General Disclosures
Code   Strategie en analyse Onderdeel Directe Toelichting
G4-1 Verklaring directie over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie Verslag van de directie  
  Organisatieprofiel    
G4-3  Naam organisatie NV NOM - Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland  
G4-4 Producten en diensten Organisatieprofiel - Algemeen - Waardeketen  
G4-5 Locatie hoofdkantoor   Paterswoldseweg 810, 9728 BM Groningen
G4-6 Landen waarin actief Algemeen  
G4-7 Eigendomsstructuur en rechtsvorm Bijlage orgnisatieprofiel  
G4-8 Afzetmarkten Bijlage orgnisatieprofiel  
G4-9 Omvang organisatie Organisatieprofiel - Ons Personeel  
G4-10 Samenstelling personeelsbestand Organisatieprofiel - Ons Personeel  
G4-11 Percentage medewerkers dat onder CAO valt   100%
G4-12 Waardeketen Bijlage orgnisatieprofiel  
G4-13 Significante organisatorische wijzigingen Kerntaken - Wat doet Fonds Support Noord  
G4-14 Toepassing Voorzorgsprincipe   De NOM is zich bewust van het feit dat bepaalde beslissingen een mogelijk negatief effect hebben op mens en/of het milieu. Bij twijfel of wetenschappelijke onduidelijkheid kiest de NOM uit voorzorg voor een beproefde methode.
G4-15 Extern geformuleerde duurzaamheidsprincipes en initiatieven die de organisatie onderschrijft/toepast   Het thema duurzaamheid heeft invloed op investeringsbeslissingen. Hoewel de NOM nog geen expliciete eisen heeft gesteld aan het duurzaamheidsbeleid van participaties waarin wordt geïnvesteerd, beoordeelt zij wel de activiteiten van de participaties. De NOM neemt bijvoorbeeld geen deel in bedrijven waarvan bekend is dat zij mensenrechten schenden, wet- en regelgeving niet naleven of grote milieurisico’s aangaan. De NOM onderschrijft de ILO en OESO richtlijnen.
G4-16 Lidmaatschap van verenigingen (zoals brancheverenigingen of (inter)nationale belangenorganisaties   De NOM was in 2016 lid van de volgende brancheverenigingen en/of belangenorganisaties: Eurada, NVP, NDL/HIDC, AWVN/VNO-NCW, Duurzaam Noord, Club diplomatique Fryslân, American Chamber of Commerce, Japanese Chamber of Commerce.
De NOM heeft geen belang in het bestuur en draagt niet bij aan de funding van de organisaties, behalve contributiebetaling gekoppeld aan regulier lidmaatschap.
Ook zijn individuele managementleden betrokken bij de volgende verenigingen of netwerken: Vereeniging van Handelaren, De Verbinding, Ambassadeurs van Groningen, Ecologie en Economie in balans, Nederlandse vereniging voor Commissarissen en Directeuren (NCD), Commerciële Club Groningen, VNO-NCW, Rotary Groningen Centrum .
Voor deze betrokkenheid geldt dat er door de managementleden geen specifieke activiteiten worden verricht, anders dan het bijwonen van bijeenkomsten.
  Materialiteit en Afbakening  
G4-17 Basis verslaggeving dochters/samenwerkingsverbanden Toelichting jaarverslag - Verslaggevingsbeleid  
G4-18 Proces bepaling inhoud en afbakening verslag Toelichting jaarverslag - Verslaggevingsbeleid  
G4-19 Identificatie materiele aspecten vanuit proces bepaling inhoud van het verslag Toelichting jaarverslag - Materiële aspecten  
G4-20 Materiele aspecten voor de organisatie Toelichting jaarverslag - Materiële aspecten  
G4-21 Materiele aspecten voor de omgeving Toelichting jaarverslag - Materiële aspecten  
G4-22 Gevolgen herformuleringen Toelichting jaarverslag - Verslaggevingsbeleid  
G4-23 Significante wijzigingen t.a.v. reikwijdte en afbakening t.o.v. vorige verslagperiodes   Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.
  Betrokkenheid belanghebbenden    
G4-24 Lijst van betrokken belanghebbenden Wie zijn onze stakeholders  
G4-25 Selectie van belanghebbenden Wie zijn onze stakeholders  
G4-26 Benadering van belanghebbenden Wie zijn onze stakeholders  
G4-27 Reactie organisatie op onderwerpen/vraagstukken die naar voren zijn gekomen door betrokkenheid belanghebbenden Wie zijn onze stakeholders  
  Grondslagen voor verslaggeving    
G4-28 Verslagleggingsperiode Toelichting jaarverslag - Verslaggevingsbeleid De publicatiedatum van het jaarverslag 2016 is 12 mei 2017.
G4-29 Datum voorgaande verslag Toelichting jaarverslag - Verslaggevingsbeleid  
G4-30 Verslaggevingscyclus Toelichting jaarverslag - Verslaggevingsbeleid  
G4-31 Contactgegevens Toelichting jaarverslag - Verslaggevingsbeleid  
G4-32 GRI tabel GRI G4 - Core  
G4-33 Beleid en huidige praktijk m.b.t. externe Assurance Toelichting jaarverslag - Verslaggevingsbeleid  
  Governance    
G4-34 Governance structuur Governance  
  Ethiek en Integriteit    
G4-56 Waarden en normen van de organisatie Governance - Ethiek en Integriteit  

Specific Standard Disclosures

Specific Standard Disclosures
    Onderdeel Directe Toelichting
         Economisch    
DMA Management benadering Toelichting jaarverslag - Proces ter bepaling inhoud  
EC-1 Economische waarde die gegenereerd en gedistribueerd is NOM Algemeen - Financiële positie NOM Daar de NOM een exploitatiesubsidie ontvangt, acht zij het niet opportuun om donaties te doen.
EC-2 Risico's en kansen als gevolg van klimaatverandering Verslag van de directie - Duurzaamheid
 
EC-3 Dekking pensioenverplichting Jaarrekening De pensioenverplichtingen van de NOM zijn volledig gedekt door het afsluiten van een verzekering bij Avero/Achmea.
EC-4 Significante financiële steun van een overheid   De aandeelhouders van de NOM zijn het Ministerie van Economische Zaken en de drie noordelijke provincies. De aandeelhouders hebben ten behoeve van de financieringsactiviteiten kapitaal ingebracht. Dit moet door middel van de resultaten van de NOM qua koopkracht in stand gehouden worden. Daarnaast ontvangt de NOM jaarlijks een exploitatiesubsidie ten behoeve van de uitvoering van de kerntaken Foreign Direct Investment en Business Development.
EC-8 Significante indirecte economische impact Duurzaamheidsresultaten - Werkgelegenheid in de regio  
  Sociaal: Arbeidsomstandigheden    
DMA Management benadering Toelichting jaarverslag - Proces ter bepaling inhoud  
LA-1 Totale personeelsbestand en verloop Organisatie profiel - Ons personeel  
LA-4 Arbeidsvoorwaarden   Met de medewerkers zijn individuele arbeidsovereenkomsten aangegaan. Op alle medewerkers, inclusief de directeur, zijn algemene arbeidsvoorwaarden van toepassing. Er is geen sprake van een collectieve arbeidsovereenkomst.
LA-6 Letsel, beroepsziekten, uitvaldagen en verzuimcijfers Organisatie profiel - Ons personeel De maatschappelijke impact van onze ziekteverzuimcijfers kunnen worden berekend met behulp van erkende rekenmodellen. Deze zijn gebaseerd op kerncijfers van TNO en het CBS (bron: verzuimkosten.nl) Voor 2016 hebben wij deze kosten wederom berekend. Een ziekteverzuimpercentage van 1% komt neer op €54.038. Dit bedrag is een weergave van de kosten die kunnen worden geassocieerd met productieverlies als gevolg van het verzuim. De belangrijkste kostenposten zijn hierbij de kosten van vervanging en omzetverlies. Hierbij worden zowel eigen kosten meegenomen, als de bredere maatschappelijke kosten.
LA-9 Gemiddeld aantal uren dat een medewerker besteed aan opleidingen Organisatie profiel - Ons personeel  
LA-11 Percentage medewerkers dat wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling Organisatie profiel - Ons personeel  
LA-12 Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling medewerkers per categorie, geslacht, leeftijdsgroep, het behoren tot een bepaalde minderheidsgroep Organisatie profiel - Ons personeel  
  Sociaal: Mensenrechten    
DMA Management benadering Toelichting jaarverslag - Proces ter bepaling inhoud  
HR-3 Totaal aantal gevallen van discriminatie binnen de organisatie en getroffen maatregelen   Er zijn in 2016 geen gevallen van discriminatie gemeld.
  Sociaal: Maatschappij    
DMA Management benadering Toelichting jaarverslag - Proces ter bepaling inhoud  
SO-6 Totale waarde van financiele en in-natura bijdragen aan politieke partijen, politici en gerelateerde instellingen per land   Geen
SO-8 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en regelgeving   Geen
  Sociaal: productverantwoordelijkheid    
DMA Management benadering Toelichting jaarverslag - Proces ter bepaling inhoud  
PR-3 Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip van resultaten van onderzoeken naar klanttevredenheid BD - Resultaten en effecten in de regio - Flinc  
PR-9 Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet naleven van wet- en regelgeving betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten    
  Milieu    
DMA Management benadering Toelichting jaarverslag - Proces ter bepaling inhoud  
EN-1 Gebruik materialen Bijlage milieu-impact  
EN-3 Energieverbruik in de organisatie Bijlage milieu-impact  
EN-15 Indirecte emissies (Scope 2) van broeikasgassen naar gewicht Bijlage milieu-impact Om de effecten van CO2 emissies te ondervangen, worden kosten gemaakt die worden gedragen door de maatschappij. Deze maatschappelijke kosten van CO2 uitstoot kunnen worden berekend aan de hand van factoren die zijn bepaald door CE Delft. De CO2 uitstoot als gevolg van onze activiteiten heeft in 2016 €3.643 aan schaduwkosten veroorzaakt voor de maatschappij.
EN-16 Indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht Bijlage milieu-impact  
EN-17 Andere indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht (CO2 wagenpark) Bijlage milieu-impact  
EN-29 Monetaire waarde van significante boetes; en niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van milieuwet en -regelgeving   Geen. De NOM heeft in de verslaggevingsperiode geen wet- en regelgeving ten aanzien van milieu-aspecten overtreden.'