Financiële positie NOM

Look-O-Look / Synergon

Financiële positie NOM

Financiële positie NOM

De financiële positie van NOM is het resultaat van het Financieringsbedrijf (NOM Finance) en het Ontwikkelbedrijf (NOM FDI en NOM BD). Hieronder lichten we de resultaat-, vermogens- en liquiditeitsontwikkeling nader toe.

Resultaatontwikkeling

De renteopbrengsten, dividenden, opbrengsten op participaties en overige resultaten op participaties van het Financieringsbedrijf hebben geleid tot een positief resultaat voor het boekjaar 2016. Het resultaat van het Ontwikkelbedrijf is in 2016 nihil. Ook dit is een positieve ontwikkeling ten opzichte van de voorgaande jaren.

De weergegeven tendens weerspiegelt het karakter van de NOM, dat gekenmerkt wordt door onvoorspelbaarheid van de ontvangst van dividenden en de opbrengst door verkopen van participaties. Gegeven het type bedrijven waarin NOM Finance investeert, laat het rendement op investeringen zich vaak pas na een aantal jaar zien. Onze prestaties zijn hierdoor beter zichtbaar vanuit meerjarig perspectief.

Figuur 8: Resultaatontwikkeling NOM (in € miljoen)

Resultaat 2012 2013 2014 2015 2016
Financieringsbedrijf 5,2 2,5 9,5 3,2 14,6
Ontwikkelingsbedrijf ‑1 ‑0,1 ‑0,5 ‑0,4 0
NOM totaal 4,2 2,4 9 2,8 14,6

Tabel 22: Resultaatontwikkeling NOM (in € miljoen)

De stijging in het resultaat van het financieringsbedrijf ten opzichte van vorig jaar is met name gerealiseerd door hogere dividenden, gestegen opbrengsten op verkopen participaties en een gedaald voorzieningenniveau.

De stijging in het resultaat van het ontwikkelbedrijf is met name toe te schrijven aan de gestegen bijdragen vanuit de subsidieverstrekkers en gedaalde personeelskosten door het later invullen van een aantal vacatures.

Vermogensontwikkeling

Om risicodragend kapitaal te kunnen verstrekken is door de aandeelhouders kapitaal ingebracht. De subsidiegevers stellen als eis aan NOM Finance dat de koopkracht van het door hen beschikbaar gestelde vermogen in stand blijft. Dat wil zeggen dat NOM Finance na aftrek van haar kosten in vijfjarig perspectief een rendement boekt dat tenminste gelijk is aan het inflatiepercentage (doelvermogen).

Het beschikbaar gestelde vermogen verhoogd met de inflatiecorrectie en minus dividenduitkeringen wordt aangemerkt als doelvermogen.

De 5-jaarsperiode loopt van 1 januari 2016 tot en met december 2020. Het kapitaal was bij aanvang van de periode € 72,3 miljoen. Ten opzichte van 2015 is een daling van € 19,5 miljoen te zien. Deze daling is met name toe te schrijven aan de uitkering van € 22 miljoen dividend die in 2016 aan aandeelhouders is uitgekeerd.

Door het positieve resultaat in 2016 is het vermogen van de NOM ultimo 2016 weer groter dan het doelvermogen, waarmee aan de doelstelling van de aandeelhouders wordt voldaan.

Figuur 9: Vermogensontwikkeling (in € miljoen)

  2012 2013 2014 2015 2016
Vermogen 88,0 70,5 79,5 72,3 52,8
Doelvermogen 88,1 70,3 71,1 61,5 50,5

Tabel 23: Vermogensontwikkeling (in € miljoen)

Liquiditeitsontwikkeling

De liquiditeitspositie van de NOM is in 2016 afgenomen. Dit komt met name door toegezegde dividenduitkeringen aan de aandeelhouders van € 34 miljoen, waarvan in 2016 € 22 miljoen is uitgekeerd.

Figuur 10: Liquiditeitsontwikkeling

  2012 2013 2014 2015 2016
Aangegane verplichtingen 5,1 4,3 6,3 10,9 13,5
Beschikbaar voor financiering 63,8 46,9 52,6 30,1 25,7

Tabel 24: Liquiditeitsontwikkeling (in € miljoen)