Toelichting jaarverslag

Zonderland Machinehandel

Toelichting jaarverslag

Doel verslag

Het jaarverslag van de NOM wordt opgesteld om stakeholders te informeren over onze prestaties in het afgelopen jaar. De NOM definieert haar stakeholders als de partijen die deel uitmaken van de waardeketens en de partijen waarvoor de toegevoegde waarde van de NOM van belang is. De stakeholders worden in volgend hoofdstuk nader gedefinieerd. Hieronder vallen aandeelhouders en subsidieverstrekkers, lokale overheden, ondernemingen in de regio, werknemers, leveranciers, kennisinstellingen, niet gouvernementele organisaties en burgers in de regio.

Wie zijn onze stakeholders

Voor het identificeren en selecteren van stakeholders gaat de NOM uit van haar waardeketen (zie Waardecreatiemodel). In het waardecreatiemodel is zichtbaar hoe de toegevoegde waarde van de drie afdelingen van de NOM tot stand komt en welke middelen en partijen daarbij betrokken zijn. De NOM is afhankelijk van haar aandeelhouders, subsidieverstrekkers en opdrachtgevers. De belangrijkste taak van de NOM is het aan elkaar verbinden van de partijen. Zowel financiers als de betrokken partijen merkt de NOM aan als stakeholder.

Met drie provincies als opdrachtgever van NOM Finance voor fondsbeheer, onderscheidt de NOM “overheden als opdrachtgever” als noemenswaardige stakeholders. Hieronder vallen ook de gemeenten als opdrachtgever van NOM FDI voor het genereren van leads voor acquisitie.

De directeur en het management zijn in wisselende samenstelling gesprekspartner in de formele en informele overleggen met aandeelhouders, subsidieverstrekkers en lokale overheden. Daarnaast zijn zij regelmatig in gesprek met werknemers, ondernemingen in de regio en de kennisinstellingen. De uitkomsten van de dialogen zijn belangrijke input voor het aanscherpen van ons beleid en onze strategie. Onderstaande tabel geeft inzicht in de belangrijkste stakeholdergroepen en hun verwachtingen ten aanzien van de NOM.

Stakeholder Contactmomenten Verwachtingen Stakeholder Ambitie NOM
Ondernemingen in de regio - Bijeenkomsten (>10 x per jaar)
- Eén op één afspraken (>1000 x per jaar)
- De NOM als financier
- De NOM als kennispartner
- De NOM als schakel tussen instellingen
- Financieren stuwende bedrijven
- Schakel tussen de regio en het buitenland
- Kennisbank zijn voor ondernemingen
- Schakel tussen bedrijven
Aandeelhouder / subsidieverstrekker - AvA (1 x per jaar)
- Tussentijdse formele en informele overleggen (>100 x per jaar)
- Periodieke verslaglegging (4 x per jaar)
- Bijeenkomsten aandeelhouders (3)
Revolverendheid fonds
- Uitvoering regionaal beleid
- Aansluiting rijksbeleid
- Informatieverstrekking rol NOM
- Het fonds in stand houden
- Doelen NOM behalen, gemeten in prestatieindicatoren
- Draagvlak en betrokkenheid van Provinciale Statenleden
Lokale overheden - Individuele en gezamenlijke overleggen met Gedeputeerden en/of wethouders (>50 x per jaar)
- Overleggen met ambtenaren (>100 x per jaar)
- Stakeholdersoverleggen (periodiek)
- Financieren van stuwende bedrijven
- Uitvoering regionaal beleid
- Bedrijven begeleiden bij vestiging in de regio
- Financieren stuwende bedrijven
- Werkgelegenheid creëren/behouden in de regio
- Bedrijven naar de regio halen
- algemene informatie verschaffen en op voorhand ingediende vragen behandelen
Overheid als opdrachtgever Provincies vanuit Finance:
Bij totstandkoming van de Provinciale fondsen:
- Overleggen ambtelijk apparaat en bestuurders (Gedeputeerden EZ) 
Na totstandkoming van de provinciale fondsen:
- Contact met accountmanager vanuit Provincies.
- Overleg met gedeputeerde tijdens aandeelhoudersvergadering (1x)
- Verslaglegging middels kwartaal en eindejaar rapportages
Provincies vanuit Finance:
- Adequaat en professioneel beheer van provinciale fondsen
- Volgens doelstelling van het specifieke fonds investeringen realiseren.
- Zorgen voor bekendheid van het fonds in de provincie bij ondernemers en financiers.
Provincies vanuit Finance:
- Financiering voor een zo breed mogelijke doelgroep beschikbaar maken op een professionele en bedrijfseconomische verantwoorde wijze.
- Succes maken van het fonds d.m.v. maximale benutting met een maximaal revolverend effect.
  Gemeenten vanuit FDI:
- 4 keer per jaar informeel informeren over voortgang
Gemeenten vanuit FDI:
- Leads genereren voor acquisitie van buitenlandse bedrijven
Gemeenten vanuit FDI:
- Actief leads genereren voor acquisitie t.b.v. vestiging in de regio
Ministerie van Economische Zaken - Jaarlijks overleg met de Minister als ROMs
- Regulier gepland overleg met vertegenwoordiging Ministerie als ROMs
- Uitwisseling informatie m.b.t. voortgang opdracht
- Inhoudelijk overleg over intensivering samenwerking Ministerie en ROMs
Substantiële bijdrage aan inhoudelijke samenwerking op landelijke niveau.
Werknemers - Bijeenkomsten gehele organisatie (10 x per jaar)
- Afdelingsoverleggen (1x per 1-2 weken)
- Bilaterale overleggen (1x per 1-2 weken)
- Beoordelingscyclus (jaarlijks)
- Directe onderlinge contacten (dagelijks)
- Gezonde inspirerende werkomgeving
- Als NOM en als werknemer een bijdrage leveren aan Noord-Nederland
- Een goede werkgever zijn
- Bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van werknemers
Burgers in de regio - Geen formeel georganiseerde contacten - Werkgelegenheid - Creëren en behouden van directe en indirecte werkgelegenheid
Leveranciers - Eén op één contacten (>100 x per jaar) - De NOM als klant - Inkopen voor goede prijs/kwaliteit verhouding
- Duurzaam inkopen
Kennisinstellingen - Overleggen inzake ontwikkelen of uitvoeren van projecten (wekelijks) - Gezamenlijk projecten ontwikkelen en/of uitvoeren - Realiseren van innovatie door verbinden van kennis en bedrijfsleven
Niet-Gouvernementele Organisaties - Bijeenkomsten met belanghebbenden in projecten (>12 x per jaar) - Aandacht voor duurzaamheid en andere onderdelen van MVO - Optimale afweging van de belangen van verschillende stakeholders

Tabel 26: Stakeholders

In onderstaande tabel zijn de specifieke in 2016 besproken vraagstukken weergegeven in de tweede kolom. In de derde kolom is per vraagstuk de reactie van de NOM zichtbaar.

Stakeholder Vraagstukken Reactie NOM
Ondernemingen in de regio -Financiering zonder deelname in aandelenkapitaal
- Waarom niet investeren
- Financiering bij ontwikkeling van innovatieve ideeën tot vermarktbaar product
- Inpassing ondernemingen in de supply chain, beschikbare technologieën
- Introductie aanvullende productvariant: de mezzaninelening
- Overwegingen toelichten
- Onderzoek uitvoeren en investeren in aantrekkelijkheid Noordelijke regio
- In contact brengen kennisinstellingen en/of bedrijven met deze technologieën
Aandeelhouder / subsidieverstrekker - Waarom niet investeren
- Staatssteun voorkomen
- Terugdringen algemene subsidie en beëindiging kruisfinanciering
- Financiering bredere doelgroep dan o.b.v. aandeelhoudersinstructie

- Dividenduitkering
- Toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie voor regionaal beleid
- Overwegingen toelichten
- Toetsen nieuwe producten aan staatssteunregels en toetsen rente percentages
- Project gefinancierd werken (bijv. Greenlincs)
- Beheer provinciale fondsen
- Dividenduitkering aan het Rijk
- Akkoord op rol NOM bij uitvoering regionaal economisch beleid
Lokale overheden - Waarom niet investeren
- Onduidelijke acquisitiestructuur in Noord- Nederland
- Toelichten overwegingen
- Acquisitieafspraken met gemeenten
Overheden als opdrachtgever - Geen specifieke vraagstukken anders dan voortgang en strategie - Informeren via voortgangsrapportages per kwartaal en eindejaar
Werknemers - Zekerheid over werkgelegenheid - In gesprek blijven met aandeelhouders / subsidieverstrekkers en lokale overheden over uitvoering regionaal economisch beleid
- Werknemers betrekken en informeren over de ontwikkelingen 
Leveranciers - Leverancier worden van de NOM - Bij aflopende contracten beoordelen van alternatieven
Niet-Gouvernementele Organisaties - Geen specifieke vraagstukken - Informatie op verzoek met in acht name van vertrouwelijkheid
Burgers in de regio - Waarom niet investeren

- Hoe we waarde creëren
- Gegeven de vertrouwelijkheid reageren wij niet publiekelijk
- Voortdurend rechtstreeks of via pers en social media toelichting geven

Tabel 27: Stakeholderdialoog in 2016

In gesprek met onze medewerkers

Voor onze medewerkers zijn in 2016 twee personeelsbijeenkomsten georganiseerd, een algemene personeelsbijeenkomst, waarin in de eerste plaats de algemene gang van zaken is besproken. De tweede bijeenkomst stond specifiek in het teken van de overgang naar een nieuwe pensioenregeling. Andere agendapunten die in het afgelopen jaar zijn besproken betroffen onder andere de nieuwe aandeelhouders verhouding, de update van de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) en vervolgacties daaruit en het medewerkersonderzoek naar werkdruk/werkstress.

Dilemma's

Meerdere belangen samenbrengen

Als private onderneming met publieke aandeelhouders is er een voortdurend spanningsveld tussen het als private onderneming opereren en de maatschappelijke wensen en opgaven van de aandeelhouders. Bij het financieren van bedrijven is de beoordeling gebaseerd op het langetermijnperspectief van continuïteit van de onderneming. Die beoordeling leidt soms tot een spanningsveld tussen de wens van de ondernemer om gefinancierd te worden, en de beoordeling van de kwaliteiten van de ondernemer. In een aantal gevallen hebben wij een financieringsvraag afgewezen door een gebrek aan vertrouwen in de ondernemer.  Dit brengen we vanzelfsprekend niet naar buiten, maar leidt tot vragen vanuit de omgeving  waar we vervolgens  terughoudend op reageren.

Ook blijft het spanningsveld tussen de beoordeling van financieringsvragen en de wens om op korte termijn arbeidsplaatsen te creëren of te behouden een rol spelen. Het maatschappelijke belang vanuit de overheden is daarbij evident. Als organisatie geven we ons daar voortdurend rekenschap van bij de beoordelingen, maar toch heeft dat afgelopen jaar niet in alle gevallen geleid tot een financiering door de NOM. Telkens is de zorgvuldigheid van het proces doorslaggevend geweest. Dit dilemma is wel met de publieke aandeelhouders besproken om elkaars positie goed voor ogen te hebben. Ook deze voorbeelden brengen we in verband met vertrouwelijkheid niet naar buiten.

Een ander dilemma betreft de discussies die we voeren over onze taak met betrekking tot het vergroten van groei en het stimuleren van de ontwikkeling in de regio Noord-Nederland. Dit doet zich voor wanneer we besluiten een doorstart of herstructurering van een lokaal of regionaal verzorgende onderneming niet te financieren. Bijna altijd kunnen andere regionale partijen het wegvallen van de bedrijvigheid binnen de regio Noord-Nederland opvangen of compenseren en is dit reden voor de NOM om niet over te gaan op financiering. Dit heeft er in 2016 toe geleid dat we in enkele gevallen de keuze hebben moeten maken om bedrijven niet te financieren. Het besef dat onze doelstellingen niet altijd te verenigen zijn met de doelstellingen van de individuele bedrijven in de regio is aanwezig en heeft vanzelfsprekend de aandacht van de directie.

Lange termijn waardecreatie

Bij de genoemde dilemma’s staat het korte termijn perspectief soms op gespannen voet met het langere termijn perspectief. Ook het hebben van regionale doelstellingen maakt dat we niet altijd tegemoet kunnen komen aan de belangen van lokale ondernemers en bedrijven. Toch benadrukken wij vanuit de NOM in dit jaarverslag juist de kansen die wij voor de toekomst van Noord-Nederland zien. Nieuwe producten en diensten geven een antwoord op de hedendaagse uitdagingen en vragen voor de toekomst. Deze ontwikkelingen brengen kansen met zich mee die resulteren in structurele werkgelegenheid in de regio. Zo worden er Business Development projecten ontwikkeld met het oog op de langere termijn. Wij menen dat onze belangrijkste doelen worden bereikt met inachtneming van principes voor duurzame ontwikkeling op lange termijn. We spreken dan ook over werkgelegenheid voor de toekomst. Het realiseren hiervan gaat echter niet over een nacht ijs.

Proces ter bepaling inhoud - materiële aspecten

De NOM legt verslag over haar prestaties aan de hand van de materiële duurzaamheidsaspecten. Deze zijn ingedeeld in economische, sociale en milieu-aspecten, de drie categorieën die in de GRI  richtlijnen onderscheiden worden. De materiële onderwerpen zijn bepaald aan de hand van hun belang voor de NOM als organisatie, en aan de hand van de mate van belang die stakeholders hieraan hechten.

Op basis van de management benadering zijn de volgende materiële aspecten en de indicatoren die hierbij horen bepaald en voor wie deze van belang zijn. Voor deze aspecten is aangegeven waar in de organisatie de taken en verantwoordelijkheden primair zijn belegd ten behoeve van de sturing. De primaire verantwoordelijkheid is belegd bij de managers van de afdelingen of bij Algemene Zaken (stafafdeling). De directie van de NOM draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle aspecten.

Management benadering

Het management benadert de categorieën van de materiële duurzaamheidsaspecten als volgt:

Economisch

De NOM heeft als primaire functie het versterken van de economische groei- en innovatiekracht van Noord-Nederland. Namens de aandeelhouders (het Ministerie van Economische Zaken en de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân) heeft de NOM de afgelopen decennia deze taak uitgevoerd. Door in te zetten op financieringen, acquisitie, retentie en innovatie voert de NOM haar functie zo effectief mogelijk uit. Zie ook Verslag van de directie en Kerntaken NOM.

Arbeidsomstandigheden

De impact die de NOM heeft op arbeidsomstandigheden en werkgelegenheid is met name terug te voeren op de uitvoering van de kernprocessen. Zo is één van de primaire taken van de NOM om arbeidsplaatsen te creëren en te behouden in de regio door het bevorderen van (buitenlandse) investeringen. Zie ook het waardecreatiemodel en de behaalde resultaten van NOM Foreign Direct Investment. De werknemers van de NOM zijn de belangrijkste stakeholders in relatie tot de interne organisatie van de NOM, waardoor de interne arbeidsomstandigheden als belangrijk worden aangemerkt. Zie hiervoor de paragrafen Ons personeel en Bijlage Duurzaamheidsresultaten.

Mensenrechten

Als westerse onderneming actief in Noord-Nederland is bij de NOM het aspect mensenrechten in brede zin minder relevant. Activiteiten om discriminatie tegen te gaan en duurzaam in te kopen zijn wel geïmplementeerd. Zie hiervoor het onderdeel Ethiek en Integriteit in hoofdstuk Governance, de GRI Index, en Afbakening.

Maatschappij

De bijdrage die de NOM levert aan de maatschappij hangt samen met onze sociaal-economische doelstelling. Via het uitvoeren van de kernprocessen financiering, acquisitie en retentie, en innovatie, wordt een positieve maatschappelijke ontwikkeling nagestreefd voor de regio. Dit komt tot uitdrukking in de indicatoren gecreëerde/behouden arbeidsplaatsen, investeringen en innovatie impuls in de regio. Zie Verslag van de directie, Hoe wij waarde creëren en Kerntaken NOM.

Productverantwoordelijkheid

De NOM heeft als primaire functie het versterken van de economische groei- en innovatiekracht van Noord-Nederland. Namens de aandeelhouders (het Ministerie van Economische Zaken en de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân) heeft de NOM de afgelopen decennia deze taak uitgevoerd. Door in te zetten op financieringen, acquisitie, retentie en innovatie probeert de NOM haar functie zo effectief mogelijk uit te voeren.

De productverantwoordelijkheid van de NOM is met name terug te voeren op de uitvoering van deze kernprocessen. Zie hiervoor Verslag van de directie  en Kerntaken NOM.

Milieu

De directe milieu-effecten als gevolg van de bedrijfsvoering van de NOM zijn minimaal. Als regionale ontwikkelingsmaatschappij hebben wij indirect een positieve invloed op milieu-aspecten via bedrijven en andere partijen waar we mee samenwerken vanuit met name de afdelingen FDI en Business Development.
Om deze reden is besloten om in te zetten op een aantal duurzame thema's waaronder Circulaire Economie en de 'Biobased Economy'. Daarnaast is er ook een aantal maatregelen genomen die gericht zijn op de interne bedrijfsvoering.
Zie ook Duurzame Ontwikkeling in het Verslag van de Directie en onze Duurzaamheidsresultaten.

Aspect Indicator Stakeholders Primaire verantwoordelijkheid
Economische performance • Economische waarde creatie (opbrengsten, kosten, resultaat)
• Het fonds in stand houden
• Financieren stuwende bedrijven
• Risico’s en kansen als gevolg van klimaatverandering
• Dekking pensioenverplichting
• Significante financiële steun van overheid
• Aandeelhouder / subsidieverstrekker
• Werknemers
• Ondernemingen in de regio
• Lokale overheden
Manager Finance
Indirecte economische impact • Economische waarde creatie van de bedrijven waaraan de NOM kapitaal verstrekt (omzet, winst)
• Investeringen in Noord- Nederland
• Innovatie-impuls
• Ondernemingen in de regio
• Aandeelhouder / subsidieverstrekker
• Lokale overheden
• Werknemers
• Burgers in de regio
Manager Finance
Personeel/Arbeidsomstandigheden      
Werkgelegenheid in de regio • Creëren en behouden van directe en indirecte werk- gelegenheid in de regio • Burgers in de regio
• Ondernemingen in de regio
• Aandeelhouder / subsidieverstrekker
• Lokale overheden
• Werknemers
Manager Finance / manager FDI / BD
Werkgelegenheid uit NOM activiteiten • Personeelsbestand en het verloop hierin
• Samenstelling bestuurslichamen en onderverdeling medewerkers
• Arbeidsvoorwaarden
• Werknemers
• Aandeelhouder / subsidieverstrekker
Staf / Algemene Zaken
Training en opleiding eigen personeel • Loopbaanontwikkeling
• Opleiding & scholingsuitgaven
• Tijdsbesteding aan scholing
• Werknemers Staf / Algemene Zaken
Gezondheid en veiligheid eigen personeel • Levensfasebewust personeelsbeleid
• Ziekteverzuim
• Werknemers Staf / Algemene Zaken
Mensenrechten      
Discriminatie in eigen organisatie • Voorkomen van discriminatie • Werknemers Staf / Algemene Zaken
Maatschappij      
Bijdragen aan politiek • Bijdragen aan politieke partijen, politici en gerelateerde instellingen per land •Aandeelhouder / subsidieverstrekker
• Gemeenten
Manager Finance / Manager FDI / BD
Voldoen aan wet- en regelgeving • Gevolgen niet naleven wet- en regelgeving • Aandeelhouder / subsidieverstrekker
• Gemeenten
Staf / Algemene Zaken
Productverantwoordelijkheid      
Klanttevredenheid • Onderzoek naar klanttevredenheid
• Gevolgen niet naleven wet- en regelgeving betreffende levering van producten/diensten
• Ondernemingen in de regio
• Aandeelhouder / subsidieverstrekker
• Gemeenten
• Werknemers
Staf / Algemene Zaken
Compliance      
Voldoen aan wet- en regelgeving • Boetes voor niet naleven wet- en regelgeving • Aandeelhouder / subsidieverstrekker
• Gemeenten
Staf / Algemene Zaken
Energie en materialen      
Verbruik • Energieverbruik in organisatie
• Materiaalverbruik in organisatie
• Werknemers
• Aandeelhouders
Staf / Algemene Zaken
Emissies      
CO2 uitstoot • CO2 uitstoot Scope 1, 2 en 3 • Werknemers
• Aandeelhouders
Staf / Algemene Zaken

Tabel 28: Materiële aspecten

De materiële onderwerpen worden aan de hand van de interne en externe prioritering bepaald. De externe prioritering vindt plaats aan de hand van de stakeholderdialoog (zie ook tabel Materiële aspecten). Tijdens dit proces is het voor de stakeholders mogelijk om zelf thema’s aan te dragen. Om meer inzicht te geven in het relatieve belang van de geïdentificeerde materiële aspecten wordt de impact op de belanghebbenden en organisatie in onderstaande matrix weergegeven:

Figuur 12: Materialiteitsmatrix
Figuur 12: Materialiteitsmatrix

Over de materiële aspecten rapporteren we in Organisatieprofiel en Kerntaken. Op de materiële aspecten met een hoge impact op zowel de organisatie als de belanghebbenden (werkgelegenheid in de regio en indirecte economische impact) hebben we doelstellingen geformuleerd (zie tabel 1 - Resultaten op hoofdlijnen) waarover we ook rapporteren. Het inzicht in materialiteit wordt ook gebruikt om het beleid en de doelstellingen te toetsen en indien nodig aan te scherpen, en de afbakening in reikwijdte van onderwerpen zo te kiezen dat deze aansluit op de informatiebehoeften van onze stakeholders.

De  aspecten van minder materieel belang zijn onder andere onze eigen milieu impact. De interne milieu-impact van de NOM als dienstverlener is beperkt. Desalniettemin willen we de verantwoordelijkheid voor ons eigen verbruik nemen en waar mogelijk beperken. Daarom meten wij een aantal aspecten, maar hebben wij nog geen doelen gesteld met betrekking tot interne milieuaspecten. Een weergave van de gemeten milieu aspecten is te vinden in Bijlage Duurzaamheidsresultaten

Afbakening

Extern

De NOM heeft samen met haar aandeelhouders en subsidiegevers de prestatie-indicatoren vastgesteld, waaruit de realisatie van de doelen kan worden afgeleid. Afgesproken is hoe deze indicatoren meetbaar kunnen worden gemaakt. Deze indicatoren komen niet uit de door de GRI vastgestelde lijst. De externe prestatie-indicatoren zijn:

  • Investeringen (uitgezette bedragen)
  • Gecreëerde en behouden arbeidsplaatsen
  • Investeringen in de regio
  • Innovatie-impuls (investeringen in innovatieve projecten)

De NOM neemt haar verantwoordelijkheid als ketenpartner met betrekking tot investeringen in bedrijven en deelname aan acquisitie- en innovatieprojecten voor zover zij zelf invloed heeft op het beleid. Dit betekent dat de NOM keuzes maakt of zij wel of niet investeert in een bedrijf of deelneemt in een project, maar dat zij geen verantwoordelijkheid neemt voor het duurzaamheidsbeleid van de participaties of deelnemers in een project. De NOM stelt hierdoor slechts beperkte voorwaarden aan het duurzaamheidsbeleid van partners bij investeringen en ontwikkelingsprojecten. Indien het de NOM bekend is dat bij potentiële deelnemingen of partners in projecten sprake is van bijvoorbeeld schending van de mensenrechten, omkoping en corruptie, niet naleven van wet- en regelgeving of grote milieurisico's, heeft dat tot gevolg dat de NOM niet zal investeren in het bedrijf of niet zal samenwerken in een project.

De impact van de inkopen hebben beperkte invloed op economische, milieu en sociale aspecten. Uiteraard probeert de NOM bij de inkoop van producten en diensten de principes van duurzaam inkopen maximaal toe te passen. Gezien de beperkte rol als ketenpartner in het geval van inkopen heeft de NOM nog geen duurzaamheidsbeleid geformuleerd met betrekking tot toeleveranciers. In het inkoopproces zijn geen waarborgen ingebouwd om toeleveranciers met een verhoogd risicoprofiel te identificeren en er is niet vastgesteld hoe te handelen indien toeleveranciers zich niet houden aan interne of externe codes.

Intern

Voor de interne organisatie is vastgesteld dat het aspect arbeidsomstandigheden de meeste impact heeft. Aan de hand van de door de GRI vastgestelde lijst van indicatoren is vastgesteld welke indicatoren het meest relevant zijn en over welke onderwerpen meetbaar en controleerbaar kan worden gerapporteerd door de NOM. De daaruit voortgekomen selectie is door het Managementteam beoordeeld en vervolgens vastgesteld. In het kader van de dialoog met de stakeholders is de keuze voorgelegd aan de aandeelhouders en subsidiegevers, die met de keuze konden instemmen.

Verslaggevingsbeleid

Verslaggevingsperiode

Het jaarverslag, inclusief duurzaamheidsverslaggeving wordt jaarlijks opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar. Het vorige verslag d.d. 27 mei 2016 had betrekking op het kalenderjaar 2015, het jaarverslag kalenderjaar 2016 is op 12 mei 2017 gepubliceerd. Voor nadere informatie over het jaarverslag kunt u contact opnemen via info@nom.nl. De NOM stelt feedback op het jaarverslag op prijs.

Toegepaste standaarden

De duurzaamheidsverslaggeving, die onderdeel uitmaakt van het jaarverslag van de NOM, is opgesteld aan de hand van de GRI G4-richtlijnen op core niveau. De richtlijnen van het GRI zijn wereldwijd de meest geaccepteerde richtlijnen voor het opstellen van (maatschappelijke) verslaggeving. De richtlijnen zijn te vinden op de GRI website (www.globalreporting.org). In de GRI tabel staat aangegeven waar in het verslag de standaard onderdelen van de informatievoorziening te vinden zijn.

Afbakening

Het jaarverslag heeft evenals de jaarrekening betrekking op de NOM en haar 100% dochterondernemingen (zie Participaties en leningen) als geheel. Het verslag heeft geen betrekking op (de duurzaamheidsaspecten van) haar participaties, omdat dit minderheidsbelangen betreffen en de NOM beperkt invloed heeft op hun (duurzaamheids)beleid.  Acquisities of desinvesteringen zijn daarom niet van toepassing voor onze maatschappelijke verslaggeving. Bij het bepalen van de inhoud en de afbakening van het verslag is rekening gehouden met de onderwerpen die door belanghebbenden zijn aangedragen. Dit komt tot uiting in de materialiteitsmatrix en de aanvullende toelichting daarop. Op deze wijze komt de NOM de informatiewensen van belanghebbenden zoveel mogelijk tegemoet. Het verslag gaat in op de resultaten in de waardeketen met betrekking tot investeringen in participaties, arbeidsplaatsen, investeringen en innovatie impuls in de regio, voor zover de NOM heeft bijgedragen aan de realisatie hiervan.

Reikwijdte

De NOM legt verslag over de onderwerpen die zij als materieel heeft aangemerkt op basis van de materialiteitsmatrix. Deze sluiten aan op het doel van de NOM. Het verslag gaat daarom vooral in op economische en sociale onderwerpen en indicatoren binnen de organisatie en met betrekking tot Noord- Nederland. Milieugerelateerde onderwerpen komen vooral tot uiting in de innovatie projecten. Het toepassingsniveau van de GRI G4 richtlijnen is core, wat betekent dat informatie op basis van de richtlijnen G2, G35-G55 en G57-58 niet is opgenomen.

De NOM streeft naar het verbeteren van haar verslaggeving, passend bij de aard, risico's, en kansen van de organisatie. Het is onze ambitie om de komende jaren onze verslaggeving verder te professionaliseren en de integratie van onze financiële en niet-financiële prestaties te verfijnen.

Het Ministerie van Economische Zaken beoordeelt de transparantie over maatschappelijke prestaties van ondernemingen door middel van de transparantiebenchmark. Met het jaarverslag over 2015 heeft de NOM 180 van de 200 punten behaald.

Vergelijking met voorgaand jaar

De toegepaste standaarden zijn niet gewijzigd. De NOM rapporteert sinds 2013 aan de hand van de GRI G4 richtlijnen op core niveau. De afbakening is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Er hebben zich geen herformuleringen van eerder verstrekte informatie of wijzigingen in definities en meetmethodes voorgedaan.

Effect wijzigingen in de organisatie

Er zijn geen wijzigingen in beleid en/of doelstellingen ten aanzien van maatschappelijke aspecten van ondernemen ten opzichte van vorig jaar. De organisatorische wijzigingen en de wijzigingen in de waardeketen welke beschreven zijn in kerntaken NOM en waardecreatiemodel hebben geen effect op het verslaggevingsbeleid.

Consolidatiegrondslagen

Voor het jaarverslag, inclusief duurzaamheidsverslaglegging en jaarrekening, gelden dezelfde consolidatiegrondslagen als voorgaande jaren. Voor de grondslagen wordt derhalve verwezen naar Toelichting op geconsolideerde balans. De gegevens voor het verslag worden centraal verzameld en geconsolideerd.

Technieken en Berekeningsgrondslagen

De hoogte van de prestatie-indicator investeringen wordt bepaald op basis van de feitelijke uitstroom van middelen. Maandelijks wordt over het investeringsniveau gerapporteerd door de afdeling Finance en per kwartaal wordt dit afgestemd met de administratie. De prestatie-indicatoren investeringen en gecreëerde/behouden arbeidsplaatsen in de regio worden bepaald aan de hand van confirmation letters van de betreffende ondernemingen. Daarmee verklaren de bedrijven dat zij onder andere door samenwerking met de NOM in de regio hebben geïnvesteerd, arbeidsplaatsen hebben gecreëerd of behouden. Bij de verantwoording van de gecreëerde arbeidsplaatsen wordt uitgegaan van een tijdspanne van 3 jaar. De data worden gedurende het boekjaar verzameld. Prestaties die niet verifieerbaar zijn of waarvan geen confirmation letters zijn ontvangen worden niet meegenomen in de resultaten. De prestatie-indicator innovatie-impuls geeft inzicht in de totale projectkosten van gefinancierde projecten en is gebaseerd op projectvoorstellen, subsidiebeschikkingen of confirmation letters van betrokken partijen. De data worden na afloop van het boekjaar verzameld.

De dataverzameling met betrekking tot de overige aspecten waarover verslag gelegd wordt, vindt jaarlijks na afloop van het boekjaar plaats.

Schattingen

Voor zover sprake is van schattingen door de directie is dit toegelicht bij het geschatte resultaat.

Assurance

De maatschappelijke resultaten worden gedurende het jaar door de daarvoor intern aangewezen functionarissen gemonitord en bijgehouden. Voorafgaand aan de maatschappelijke verslaglegging worden de jaargegevens door een externe adviseur geverifieerd. De onafhankelijke accountant keurt de jaarrekening goed en stelt vast of het directieverslag niet in tegenspraak is met de jaarrekening. De maatschappelijke resultaten zijn vooralsnog geen onderdeel van externe verificatie. De NOM heeft zich nog geen doel gesteld om het duurzaamheidsverslag te laten beoordelen door een externe deskundige.