Verslag van de RvC

M4FOUR

Verslag van de RvC

Verslag van de Raad van Commissarissen

Het boekjaar 2016 was voor de NOM een uitstekend jaar! Niet alleen zijn de behaalde resultaten goed, er is ook veel vooruitgang geboekt met het toekomstbestendig maken van de organisatie. De positionering van de NOM in Noord-Nederland, als de belangrijke ondersteuningsorganisatie voor ondernemers die hun bedrijf willen ontwikkelen, is versterkt. Daarmee is ook de rol van de NOM in het bijdragen aan de economische structuur van Noord-Nederland verstevigd. In het proces om de NOM klaar te maken voor de toekomst zijn vijf belangrijke stappen gezet.

De eigendomsverhoudingen zijn gewijzigd

De NOM is in 1974 opgericht als een naamloze vennootschap waarvan het Ministerie van Economische Zaken de enige aandeelhouder was. In 1991 zijn de drie noordelijke provincies ieder aandeelhouder geworden van 0,01% van de aandelen. In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het wenselijk is dat de provincies meer verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van economisch beleid in de regio. Daarbij hoort een evenwichtige verhouding in het aandelenbezit. Per 30 juni 2016 zijn de Provincies Groningen, Drenthe en Fryslân in bezit gekomen van 50% van de aandelen.

De governancestructuur is gewijzigd

Tot begin 2016 bestond de governance van de NOM uit de aandeelhouders, een Raad van Commissarissen (RvC) en de directie. In de praktijk lag de focus van de RvC met name bij het reilen en zeilen van het financieringsbedrijf en minder bij de bedrijfsvoering en de afdelingen Business Development en Foreign Direct Investment. Daarmee fungeerde de RvC in belangrijke mate als investeringscommissie. In de loop van 2016 is een nieuwe structuur geïmplementeerd, waarin de rollen beter verdeeld zijn en de RvC een duidelijke toezichthoudende taak heeft. De RvC is verkleind en heeft een evenwichtiger samenstelling gekregen, zowel in leeftijd, man- vrouw verhouding als in competenties. Als RvC hebben we het nadrukkelijker uitvoeren van onze taken als “collega” van de medewerkers en ambassadeur van de NOM in gang gezet. Dit zijn taken die, naast toezicht houden, adviseren en het zijn van werkgever, behoren tot ons takenpakket.

Naast de RvC is een Investeringscommissie (IC) in het leven geroepen die de directie adviseert over te nemen investeringsbeslissingen. Alleen bij investeringen boven de € 2,5 miljoen, of als de directie wenst af te wijken van het advies van de IC, voorziet de RvC de voorstellen van een goed- of afkeuring. De voorzitter van de IC heeft in de RvC een rol als adviseur en is tevens non-voting member. Daarmee is een duidelijke scheiding aangebracht tussen bestuur en toezicht.

Politieke contacten, nationaal, regionaal, lokaal

De contacten tussen de aandeelhouders zijn het afgelopen jaar geïntensiveerd. Naast het overleg vanuit de directie van de NOM met de aandeelhouders is er ook betrokkenheid vanuit de RvC. De leden blijven beschikbaar voor regelmatig contact.

Verbreding van verantwoordelijkheden en integratie van dienstverlening.

In 2016 is gewerkt aan een nieuwe structuur en is de visie van de NOM aangescherpt. Deze visie is dat regionale economische ontwikkeling primair wordt gedragen door ondernemers. In lijn daarmee is ook een begin gemaakt met het integreren van diverse functies binnen de NOM. Daarmee komen de klanten van de NOM nog meer centraal te staan en wordt de dienstverlening specifiek op de behoefte van de klant ingericht. De RvC ondersteunt deze ontwikkeling van harte, omdat wij voorzien dat daarmee de doelmatigheid en doeltreffendheid van de NOM zullen verbeteren. Als RvC hebben we grote waardering voor de goede resultaten van het financieringsbedrijf, maar zien we ook de uitdagingen die het groeiende aantal fondsen onder beheer van NOM met zich meebrengt. Door het beheer van de fondsen als een aparte taak, Fonds Support Noord, op te zetten wordt een effectieve inzet van medewerkers mogelijk gemaakt.

Professionalisering

Aan de verdere professionalisering van de organisatie wordt door de RvC ook veel waarde gehecht. Binnen de nieuwe RvC is ook nadrukkelijk ruimte gemaakt voor een lid met een HRM profiel om ook op dit gebied als klankbord te kunnen fungeren.

 

R. Rabbinge, voorzitter Raad van Commissarissen

Een kort overzicht van de activiteiten van de Raad van Commissarissen in 2016

  • De Raad vergaderde acht maal in de aanwezigheid van de directie. Voorafgaand aan iedere vergadering heeft de raad een informeel overleg zonder de directie.
  • Er zijn drie aan haar voorgelegde nieuwe financieringen goedgekeurd uit het Groei & Overname fonds.
  • Er zijn twee aan haar voorgelegde herfinancieringsvoorstellen goedgekeurd uit het Groei & Overname fonds.
  • Er werd kennis genomen van elf nieuwe financieringen uit het Aanjaagfonds. Voor deze investering is geen formele toestemming van de Raad vereist.
  • Er zijn zes aandelenverkopen gerealiseerd.
  • Maandelijks werd de Raad geïnformeerd over mutaties en ontwikkelingen in de portefeuille.
  • Tweemaal werden de gehele portefeuille en de daaraan verbonden risico’s besproken.
  • Aan de hand van de kwartaalrapportages werd de financiële performance van de portefeuille besproken.
  • De Raad is geïnformeerd over ontwikkelingsprojecten en de daaraan verbonden risico’s.
  • De Raad heeft eenmaal buiten de aanwezigheid van de directie haar eigen functioneren en het functioneren van de directie geëvalueerd.

Preadvies

Wij adviseren de aandeelhouders om de balans, winst en verliesrekening en de toelichting op de Algemene vergadering voor Aandeelhouders vast te stellen. Inzake het resultaat stellen wij voor de winst van € 14,5 miljoen toe te voegen aan de overige reserves.

Raad van Commissarissen, 12 mei 2017

Prof. Dr. Ir. R. Rabbinge, voorzitter
B.P. Woldring
Mr. S.E. Korthuis
A.M.C. Kuks