Hoe wij waarde creëren

Jellow

Hoe wij waarde creëren

Hoe wij waarde creëren

Wij zijn overtuigd van de kracht van Noord-Nederland en willen bijdragen aan een gezond en duurzaam Noord-Nederland voor ons en onze kinderen. Voor de NOM betekent dit: het op de juiste wijze stimuleren van de Noord-Nederlandse economie waarbij we rekening houden met trends en ontwikkelingen in de omgeving (zie Verslag van de directie).

Met de aandeelhouders is in de loop van 2012 het beeld met betrekking tot de lange termijn ontwikkeling binnen Noord-Nederland gedeeld. De door de Provincies vastgestelde speerpunten daarin vallen grotendeels samen met de door het Ministerie van Economische Zaken gepresenteerde Topsectoren. Als afgeleide daarvan heeft de NOM haar maatschappelijke doelen uitgezet tot en met 2016. De lange termijn doelstellingen worden jaarlijks in het werkplan vertaald naar concrete doelen. Na afloop van het jaar wordt de realisatie geëvalueerd met de aandeelhouders op basis waarvan de doelen voor het volgende jaar eventueel worden bijgesteld.

In 2016 is continu afstemming gezocht met de financiers van onze werkzaamheden. De vooruitblik en het opstellen van het meerjarenplan 2017-2020 met als titel ‘ondernemingen doen groeien’ maakte hier onderdeel van uit. Vanaf komend jaar zullen we gaan sturen op deze lange termijn doelstellingen. In het jaarverslag 2017 gaan we hierover ook rapporteren. Ondernemerschap zien wij als belangrijkste motor voor economische groei. Het is onze overtuiging dat wij, door in te zetten op ondernemerschap, maximaal bijdragen aan de oplossing voor maatschappelijke vraagstukken en het versterken van de economische structuur in Noord-Nederland. Vanuit onze visie en missie beschrijven we in dit jaarverslag de voortgang van realisatie op de doelstellingen afgeleid van het meerjarenplan 2013-2016:

Visie

Een economisch toekomstbestendig Noord-Nederland.

Missie*

De N.V. NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) heeft als missie om de permanente katalysator van economische ontwikkeling in Noord-Nederland te zijn.

* Zoals vermeld op pagina 14 doorloopt de NOM een traject wat uiteindelijk zal leiden tot een hernieuwde visie en missie per 2017.

Strategie

De NOM wil haar doel, het versterken van de economische structuur in Noord-Nederland, bereiken door het stimuleren van duurzaam winstgevende economische activiteiten. Dat doet de NOM door het tijdelijk verstrekken van risicodragend kapitaal, acquisitie en retentie van bedrijven en innovatie.

Wij realiseren ons hierbij dat investeringen steeds minder een direct effect hebben op werkgelegenheid. Door toelevering en outsourcing wordt buiten het investerende bedrijf soms meer werkgelegenheid gecreëerd dan erbinnen.

Onze strategie ligt ten grondslag aan de manier waarop wij georganiseerd zijn, hoe wij onze taken hebben vormgegeven en hoe wij de goede uitvoering van onze taken borgen. Omgevingsfactoren, trends en ontwikkelingen in de omgeving van de NOM hebben hierop veel invloed. Dat wordt zichtbaar in de keuze voor relevante clusters waarbinnen wij onze activiteiten uitvoeren (zie Verslag van de Directie). Het brengt kansen en risico’s met zich mee, waarop de NOM moet reageren. Dit kan doordat we adequate waarborgen hebben getroffen in onze interne bedrijfsvoering en onze governance goed hebben georganiseerd (zie Interne bedrijfsvoering en governance)

Waardecreatiemodel

In het laatste jaar van deze beleidsperiode hebben we een waardecreatiemodel ontworpen dat inzicht geeft in de waarde die we met de uitvoering van onze activiteiten en waarborgen in de organisatie creëren. Dit model helpt ons om de waarde inzichtelijk te maken die we in 2016 realiseerden en die wij willen realiseren met het meerjarenplan 2016-2020. We laten zo zien hoe onze activiteiten bijdragen aan economische groei en werkgelegenheid in de keten. Het model vormt een gids voor het lezen van ons jaarverslag.

Waardecreatiemodel

Waardecreatiemodel

Om onze toegevoegde waarde, effecten in de regio, te realiseren maken we gebruik van vormen van kapitaal die onze organisatie ingaan (input). Onze organisatie – de bedrijfsstrategie, ons personeel, en de kerntaken die zij uitvoeren – zorgen ervoor dat de kapitalen omgezet worden in resultaat (output) en, hieruit voortvloeiend, in maatschappelijke toegevoegde waarde (impact).

We onderscheiden drie vormen van kapitaal. Het financieel kapitaal zijn de middelen die we beschikbaar hebben in fondsen om te investeren in ondernemingen en projecten. Daarnaast zijn het middelen voor de financiering van onze stakeholders om onze activiteiten mee te betalen.

Ons intellectueel kapitaal is in de vorm van denkkracht, advies en begeleiding cruciaal voor het toevoegen van waarde. Dit kapitaal is grotendeels binnen onze organisatie aanwezig. Onze medewerkers, met kennis van investeringen en acquisitie, zijn voortdurend in gesprek met ondernemingen, kennisinstellingen en overheden. Zo blijven ze op de hoogte van ontwikkelingen in de regio maar ook van nieuwe technologische ontwikkelingen.

Naast onze eigen deskundigheid maken we, waar nodig, gebruik van externe specifieke deskundigheid. De toegang die we hebben tot onze kennis- en samenwerkingspartners, onze financieringspartners en de rest van ons netwerk vormt een derde, voor ons belangrijk kapitaal waarmee wij waarde toevoegen: ons sociaal kapitaal.